Leucaspius delineatus – belica 

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija.

Ekologija: Belica živi u području donjih tokova rijeka, u stajaćim i sporo tekućim vodama, bogato obraslim vodenom vegetacijom.

Uzroci ugroženosti: Osim isušivanja, velik utjecaj na njezin nestanak ima i sve veća primjena insekticida i herbicida u poljoprivredi