Leucaspius delineatus - belica 

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija:…

Misgurnus fossili - piškur

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija:…

Zingel streber - mali vretenac

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija:…

Sabanejewia balcanica - zlatna nežica

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija:…

Telestes souffia - blistavac

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija:…

Leucaspius delineatus - belica

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija:…

Chalcalburnus chalcoides - velika pliska

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija:…

Umbra krameri - crnka

Ekologija: Ovo je vrsta koja naseljava močvarna i poplavna…
,

Maculinea alcon

Ekologija: Stanište su mu vlažne livade s biljkom hraniteljicom…

Gymnocephalus schraetser - prugasti balavac

Ekologija: Živi u manjim jatima u zoni mrene, deverike, ali…