Entries by admin2

Ciconia ciconia – roda

Rode najčešće susrećemo na poljoprivrednim područjima koja se nalaze u blizini močvarnih područja u dolinama velikih rijeka. Rode gnijezde pojedinačno ili u kolonijama. Većina mladih ptica će se za oko 4 godine, kad postanu spolno zrele, gnijezditi na području na kojem su se i izlegle, u krugu oko 25 km oko roditeljskog gnijezda. Rode se […]

Aquila pomarina – orao kliktaš

Ekologija: Gnijezdi u šumama nizinskih ili brdovitih područja. Izbjegava guste i prostrane šume, a rado naseljava rascjepkane šume i šumarke okružene vlažnim ili poplavnim livadama ili drugim otvorenim staništima na kojima se hrani sitnim sisavcima, gmazovima, vodozemcima, pticama, a rjeđe i kukcima ili čak strvinama. Obično love pojedinačno, ali se za zimovanja skupljaju u jata. […]

Alcedo atthis – vodomar

Vodomar je velik poput vrabca. Stalno je prisutan na području svog areala, ali migrira gdje su rijeke zimi zaleđene. Tijekom gniježđenja vodomari obitavaju uz mirne i spore vode tekućice koje su bogate sitnom ribom kojom se hrane, a čije su obale obrasle drvenastom ili zeljastom vegetacijom koje koriste kao promatračnice tijekom hranjenja. Razdoblje gniježđenja je […]

Amofra fruticosa – amorfa, čivitnjača

Drvenasta biljka porijeklom iz Sjeverne Amerike koja je unesena na područje Republike Hrvatske sredinom prošlog stoljeća, a cijenjena je zbog svojih medonosnih karakteristika. Amorfa se širi nizinskim područjem, uz obale rijeka i jezera. Stvara veliki broj plodova, koje raznosi poplavna voda pa se zakorovljene površine naglo povećavaju. Zbog toga je ova biljka postala ozbiljna problem […]

Triturus dobrogicus x T. carnifex – Dunavski/veliki vodenjak

Dugački su do 18 cm. Mužjaci su manji od ženki i tijekom sezone razmnožavanja mužjaci u vodi razviju krijestu na leđima. Odozgo su tamno obojani smeđe do crno dok je trbušna strana žuta do narančasta sa crnim pjegama i šarama. Odrasli u ožujku migriraju s kopnenog staništa u vodu radi razmnožavanja gdje većina ostaje do […]

Marsilea quadrifolia – četverolisna raznorotka

Četverolisna raznorotka Marsilea quadrifolia je močvarna  ili vodena paprat s puzavim, slabo razgranjenim, do 50 (rjeđe do 100) cm dugačkim, golim podankom (podzemnom stabljikom), zakorijenjenim u supstratu, a  koja se razvija na područjima izmjene vodnog režima te jedan dio godine je vodena biljka, ali može preživjeti i kao kopnena biljka. Četverolisna raznorotka u gustom sklopu […]

Lycaena dispar – kiseličin vatreni plavac

Staništa leptira kiseličinog vatrenog plavca nizinske su vlažne livade i močvarni rubovi rijeka, kanala, potoka i jezera, kao i niži dijelovi gorskih dolina, gdje ih možemo vidjeti od svibnja do listopada. Rasprostranjen je od 0‐1000 m nadmorske visine. Biljke hraniteljice, ali i biljke na koju vrsta polaže jaja, su vrste iz roda kiselica Rumex spp. […]

Lutra lutra – vidra

Vidru nalazimo u svim vodenim sredinama gdje je visoka produktivnost ribljih populacija i gdje ima mir da može podizati mlade. Osobito je česta u nizinama. Vidra je uglavnom aktivna noću, dok preko dana leži u brlogu pod zemljom ili u skloništu iznad zemlje. Najkvalitetnije vidrino stanište je čisti vodeni tok širi od 5 m i […]

Lucanus cervus – jelenak

Tipična staništa ove vrste predstavljaju kitnjakove kontinetalne šume, degradacijski stadiji mediteranske makije i submediteranske šikare te veliko područje nizinskih lužnjakovih šuma. Uz to, vrsta se vrlo dobro prilagodila staništima pod čovjekovim utjecajem gdje nalazi podesni supstrat za razvoj ličinki. Odrasle jedinke jelenka pojavljuju se u prirodi krajem proljeća i početkom ljeta. Zagrijavanjem površinskih slojeva tla […]

Graphoderus bilineatus – dvoprugasti kozak

Dvoprugasti kozak je srednje veliki podvodni kukac dužine od 14 do 16 mm. Odrasli i ličinke su mesojedi, hraneći se malim beskralješnjacima. Ugrožava ga zakiseljavanje, eutrofikacija zbog intenziviranje poljoprivrede (upotreba umjetnih gnojiva) i pojačano korištenje herbicida i pesticida.